Младежи за социална промяна и включване
Сдружение Надежда за нас - 2008
Нашият канал в YouTube https://www.facebook.com/associationhopeforus
НОВИНИ ЗА НАС
e-mail: office@hopeforus.net
0897/ 961- 750

ПОДКРЕПЕТЕ НИ


IBAN BG17 FINV9150 1204 424 667 ,  BIC  FINVBGSF


 

През септември 2021 г. Сдружение „Надежда за нас-2008“ започна реализацията на проекта „Еко-образователните общности - вдъхновение за еко-активисти“, който се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани България

През септември 2021 г. Сдружение „Надежда за нас-2008“ започна реализацията на проекта „Еко-образователните общности - вдъхновение за еко-активисти“, който се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани България

Проект „Еко-образователните общности-вдъхновение за еко-активисти се изпълнява в партньорство със сдружение „Тринога“, фондация УРА ГОРА и сдружение „Дами канят“. Той е с продължителност 16 месеца и финансова подкрепа в размер на 85 650 евро, предоставена от Фонд Активни Граждани.
https://www.activecitizensfund.bg/

Повече за През септември 2021 г. Сдружение „Надежда за нас-2008“ започна реализацията на проекта „Еко-образователните общности - вдъхновение за еко-активисти“, който се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани България >>

 

Проектът „Еко-образователните общности-вдъхновение за еко-активисти“ адресира няколко дефицита, свързани с организирането на образователни екологично ориентирани дейности в България:

Първо, липсата на естествена обучителна среда и утвърдена технология за разпространяване на практически знания и умения за опазване и възстановяване на околната среда в България. Проектът отговаря на реално проявена потребност на много младежи да се учат да бъдат активни граждани чрез реални действия в природна среда. Пандемията Ковид 19 засили тази нагласа. Години наред участващите в проекта еко-групи постепенно се превърнаха в самоиздържащи се еко-общности, обучаващи доброволци, но това все още става по един стихиен начин.

Второ, еко-защитническите дейности винаги се организират като краткотрайни акции, не обхващащи природните процеси в тяхната цялостност. Живеейки сред природата и грижейки се за определени ареали от нея, прилагайки рекреативно и консервативно земеделие, партниращите в проекта екообщности показват как грижата за природата трябва да се превърне в системни, устойчиви дейности, за да може реално да противодейства на климатичните промени.

Трето, еко-активистките групи и общности все още не взаимодействат достатъчно помежду си и с местните общности и власти и не участват активно в разработването и прилагането на еко и образователни политики в България. Новите вълни еко-активисти имат нужда да научат как практически да правят това.

 

В краткосрочен план проектът ще обучи 100 млади активисти в 4 образователни еко-общности, ще популяризира дейността им и ще подпомогне взаимодействието им с местните общности и власти. В дългосрочен план ще бъде създадена нова устойчива образователна среда, предлагаща модел за ефективно и устойчиво обучение за млади хора, желаещи да развиват природозащитнически дейност. За актуална информация посещавайте ФБ групата „Образователни Екообщности-вдъхновение за Екоактивистиwww.facebook.com/groups/ecoactivist22

Този публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента сдружение „Надежда за нас-2008“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

 

 

© 2010 - 2022, Надежда за нас-2008 е нестопанска организация за социалното подпомагане на деца в неравностойно социално положение – лишени от родителска грижа и от малцинствата.
Сайтът е създаден с подкрепата на Уеб дизайн студио Информано