Младежи за социална промяна и включване
Сдружение Надежда за нас - 2008
Нашият канал в YouTube https://www.facebook.com/associationhopeforus
Данъчни облекчения за физически лица - дарители
e-mail: office@hopeforus.net
0897/ 961- 750

ПОДКРЕПЕТЕ НИ!


IBAN BG17 FINV9150 1204 424 667 ,  BIC  FINVBGSF


 

Данъчни облекчения за физически лица - дарители

Надежда за нас издава на всички свои дарители
документ, удостоверяващ направеното дарение/я,
който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация.

Физическите лица могат да имат предвид, че сдружение „Надежда за нас-2008” е сред лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчните основни на лицето в размер до 5 %. Следва да се има впредивид, че съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗДДФЛ общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението. За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице.

В чл. 23 от ЗДДФЛ е определен редът за ползване на дъчните облекчения за дарения, включително и тези в полза на „Надежда за нас-2008”. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение за дарение. 

Как да помогнем?

© 2010 - 2021, Надежда за нас-2008 е нестопанска организация за социалното подпомагане на деца в неравностойно социално положение – лишени от родителска грижа и от малцинствата.
Сайтът е създаден с подкрепата на Уеб дизайн студио Информано