Младежи за социална промяна и включване
Сдружение Надежда за нас - 2008
Нашият канал в YouTube https://www.facebook.com/associationhopeforus
Проекти в подготовка
Проекти
Проекти
Проекти
Проекти
Проекти
e-mail: office@hopeforus.net
0897/ 961- 750

ПОДКРЕПЕТЕ НИ


IBAN BG17 FINV9150 1204 424 667 ,  BIC  FINVBGSF


 

През септември 2021 г. Сдружение „Надежда за нас-2008“ започна реализацията на проекта „Еко-образователните общности - вдъхновение за еко-активисти“, който се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани България

През септември 2021 г. Сдружение „Надежда за нас-2008“ започна реализацията на проекта „Еко-образователните общности - вдъхновение за еко-активисти“, който се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани България

Проект „Еко-образователните общности-вдъхновение за еко-активисти се изпълнява в партньорство със сдружение „Тринога“, фондация УРА ГОРА и сдружение „Дами канят“. Той е с продължителност 16 месеца и финансова подкрепа в размер на 85 650 евро, предоставена от Фонд Активни Граждани.
https://www.activecitizensfund.bg/

Повече за През септември 2021 г. Сдружение „Надежда за нас-2008“ започна реализацията на проекта „Еко-образователните общности - вдъхновение за еко-активисти“, който се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани България >>

 

Проектът „Еко-образователните общности-вдъхновение за еко-активисти“ адресира няколко дефицита, свързани с организирането на образователни екологично ориентирани дейности в България:

Първо, липсата на естествена обучителна среда и утвърдена технология за разпространяване на практически знания и умения за опазване и възстановяване на околната среда в България. Проектът отговаря на реално проявена потребност на много младежи да се учат да бъдат активни граждани чрез реални действия в природна среда. Пандемията Ковид 19 засили тази нагласа. Години наред участващите в проекта еко-групи постепенно се превърнаха в самоиздържащи се еко-общности, обучаващи доброволци, но това все още става по един стихиен начин.

Второ, еко-защитническите дейности винаги се организират като краткотрайни акции, не обхващащи природните процеси в тяхната цялостност. Живеейки сред природата и грижейки се за определени ареали от нея, прилагайки рекреативно и консервативно земеделие, партниращите в проекта екообщности показват как грижата за природата трябва да се превърне в системни, устойчиви дейности, за да може реално да противодейства на климатичните промени.

Трето, еко-активистките групи и общности все още не взаимодействат достатъчно помежду си и с местните общности и власти и не участват активно в разработването и прилагането на еко и образователни политики в България. Новите вълни еко-активисти имат нужда да научат как практически да правят това.

 

В краткосрочен план проектът ще обучи 100 млади активисти в 4 образователни еко-общности, ще популяризира дейността им и ще подпомогне взаимодействието им с местните общности и власти. В дългосрочен план ще бъде създадена нова устойчива образователна среда, предлагаща модел за ефективно и устойчиво обучение за млади хора, желаещи да развиват природозащитнически дейност. За актуална информация посещавайте ФБ групата „Образователни Екообщности-вдъхновение за Екоактивистиwww.facebook.com/groups/ecoactivist22

Този публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента сдружение „Надежда за нас-2008“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

 

 

През септември 2018 нашият екип стартира проект „Социално предприятие за биокозметика “ към сдружение Надежда за нас-2008“ финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 BG05M9OP001-2.010 “Развитие на социалното предприемачество“ МИНИСТЕРСТВО

Повече за През септември 2018 нашият екип стартира проект „Социално предприятие за биокозметика “ към сдружение Надежда за нас-2008“ финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 BG05M9OP001-2.010 “Развитие на социалното предприемачество“ МИНИСТЕРСТВО >>

Сдружение "Надежда за нас 2008" е основано от младежи, израстнали в институции за деца без родителска грижа и техни поддръжници. Проектното предложение има за цел да подпомогне стартиралото преди една година социално предприятие на сдружението. Благодарение на усилията на екипа на организацията, финансовата помощ на донорски фондации то премина през първоначалната инвестиционна и пилотна фаза и е готово да започне реалното си функциониране като установен бизнес с наемането на работещ на пълна заетост екип.

Финансирането по настоящата програма ще даде възможности на НПО-то

-              Да наеме 9 безработни неактивни лица, 7 от които са от целевите групи в неконкурентна уязвима позиция на пазара на труда 

-              Да обезпечи подкрепяща работна среда за тяхната трудова и социална интеграция чрез наемане на обучаващ и коучинг екип, който ще помогне на безработните младежи израстнали в институции, които са в риск от социално изключване да придобият трудови и социални навици, да развият позитивна самооценка и да преодолеят своите психо-емоционални дефицити.

-              Да придобие оборудване, суровини и материали и повечето ресурси, необходими за провеждането на планираните производствените, маркетинговите и социални дейности  през 12-те месеца на проекта.

Предприятието вече има сертифицирани помещение за производство и 15 продукта, но то се нуждае от оборотен капитал за да „завърти колелото“ на бизнеса си. Благодарение на неговата съвременна концепция за производство на био- продукти, които са с нарастващо търсене и реализация на част от продукцията он-лайн, предприятието има голям потенциал за възвращаемост на инвестициите и разрастване - не само в България, а и в чужбина. Прилагайки принципа за реинвестиране на положителния финансов резултат в нови, социално подпомагащи възможности за трудова заетост, социалният бизнес ще се превърне в източник на самофинансиране на организацията в дългосрочен план и в двигател за развитието на социалната икономика в България.

 

Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент

99 467.59 лева

15 месеца

 

Роми празнуват на чисто на 8 април в квартал Факултета, гр. София

Роми празнуват на чисто на 8 април в квартал Факултета, гр. София

Повече за Роми празнуват на чисто на 8 април в квартал Факултета, гр. София >>

 В голямото почистване на квартал "Факултета" участие взеха над 200 доброволци от български и ромски произход (предимно  деца между 7-16  години). В инициатива бяха събрани около 500 чувала с отпадъци. Събитието се организира със съдействието на Сдружение "Надежда за нас" , семейство Кирови,  фирма Щрабаг  и район  Красна поляна към СО.  Инициативата бе подкрепена и от посланика на  Република  Австрия в България  Герхард Райвегер. Фирма Щрабаг осигури  безвъзмездното извозване на отпадъците, както и почистване на труднодостъпни места,  превърнали  се в сметище. Те извозиха над 10 курса камиони и багери, тоест около 100 тона отпадъци. Събитието бе отразено в сутрешния блок на БТВ, в обедната емисия, във вечерната емисия на БНТ, както и в Нова телевизия. Екипът на "Надежда за нас" изказва своите благодарности към всички хора, взели участие в инициативата!

Почистването продължи и сутринта на 8 април,  Световния Ден на Ромите - в местата около 75 СОУ и основният път към квартала. Семейство Кирови, представители на администрацията на район "Красна поляна" към СО, австрийското търговско представителство и Сдружение "Надежда за нас" организираха малко тържество и гощавка за ромите от кв. Факултета. Събитието се проведе в двора на училището. Бяха раздадени сандвичи и малки подаръци за децата на факултета, а под съпровода на ромски оркестър имаше и много танци. Събитието бе отразено от БНТ в обедната емисия.

 

Целта на събитието

Подкрепа за създаване на  детски  център за децата от  кв. „Факултета", гр.София. Създаване на пространство, специално за ромските деца, подобряващо условията за израстването и социализация им. То ще стане повод за привличането на деца в уязви групи.  Там ще се извършва допълнителна подготовка за училище и други извънкласни дейности, както и психо-емоционална, интелектуална, духовна и не на последно място физическа работа с децата.

За допълнителна информация и снимки:

https://www.facebook.com/associationhopeforus

ГОЛЯМО ПОЧИСТВАНЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА!  ДА ОТПРАЗНУВАМЕ   СВЕТОВНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ! И НАЧАЛОТО НА НОВ ЧУДЕСЕН ПРОЕКТ: ДЕТСКИ ЦЕНТЪР  ВЪВ ФАКУЛТЕТА

ГОЛЯМО ПОЧИСТВАНЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА! ДА ОТПРАЗНУВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ! И НАЧАЛОТО НА НОВ ЧУДЕСЕН ПРОЕКТ: ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ВЪВ ФАКУЛТЕТА

Повече за ГОЛЯМО ПОЧИСТВАНЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА! ДА ОТПРАЗНУВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ! И НАЧАЛОТО НА НОВ ЧУДЕСЕН ПРОЕКТ: ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ВЪВ ФАКУЛТЕТА >>

 КАНИМ ВСИЧКИ СОФИЯНЦИ, ЕНТУСИАЗИРАНИ ДА СЛУЧАТ ПРОМЯНАТА – В НАС И ОКОЛО НАС- ДА СЕ ВКЛЮЧАТ.
НЕКА НАПРАВИМ МАЛЪК ПОДАРЪК НА НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ ПРАЗНИК!
НЕКА ПРЕОДОЛЕЕМ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА СИ И ДАДЕМ ПЪТ НА СВЕТЛИНАТА И ДОБРОТО В НАС!

ИНИЦИАТИВА НА СДРУЖЕНИЕ НАДЕЖДА ЗА НАС-2008, СЕМ. КИРОВИ И АВСТРИЙСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

СПОНСОРИ НА СЪБИТИЕТО: ФИРМА ЩРАБАГ УМВЕЛТСЪРВИЗ И РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“

С участието си всеки от вас ще подкрепи началото на Дневен център за децата от „Факултета“. Създаването на пространство, специално за ромските деца, подобряващо техните условия на израстване и социализация, място радостно и добро, ще стане повод за привличането на децата (всички от които са от уязвими групи, а много от тях са в риск) в процес на допълнителна подготовка за училище и други извънкласни дейности, както и за всякаква допълнителна психо-емоционална, интелектуална, духовна и не на последно място физическа работа с децата. Стефан и Васка Кирови – ромско семейство, което всеки петък вече 10 години организира благотворителни обеди за най-нуждаещите се деца от ромския квартал ще предоставят за центъра помещение от 500 кв.м. напълно ремонтирано и дори частично оборудвано с мебели, което сe намира точно до училището в ромския квартал на София – в сърцето на „Факултета“.

Искаме да отпразнуваме новото начало с всички вас и като начало – да ПОЧИСТИМ!

7-ми април, 10 ч. сборни пунктове в кв „Факултета“: спирка на 72 – с/у Пени Маркет
двора на 75 у-ще
За контакти: Сдружение „Надежда за нас – 2008“
http://www.hopeforus.net
Гаврил Стефанов 0897/961-750
Д-р Цветелина Стоянова 0887/852-561 За контакти: Партньори
От страна на район „Красна поляна“
Штрабаг Умвелтсървиз
Дора Ангерер 0889892886
Стефан Киров 0878286474

Сдружение Надежда за нас  спечели конкурса Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България

Сдружение Надежда за нас спечели конкурса Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България

Повече за Сдружение Надежда за нас спечели конкурса Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България >>

Програмата е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  Представители донори на  страните  донори от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
 С тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи”
и тематичен   приоритет: „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи”


Вх. №: BG05/182

 „Проектът  Програма за преодоляване на психо-емоционални дефицити сред децата от домовете на възраст между 7 и 12 години се финансира в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.“

Вид: Малък проект

 Сума по договор: 13972.70 (EUR) 

Описание:

До затварянето или трансформирането им, домовете за деца без родителска грижа трябва да бъдат подпомогнати в търсенето и намирането на различна парадигма за възпитание на изоставените в тях деца. Според участниците в проектите ни най-важното за децата е да ги погалиш, да им кажеш колко са добри, умни и красиви, че направеното от тях е най-прекрасното... и че имат нови приятели, на които съвсем искрено, по детски да кажат: “Колко много те обичам!”. 
Проектът цели да представи полезни знания и умения за интелектуалното, емоционално и физическо развитие на децата в различна, приятна за тях атмосфера, в която да получават много лично внимание от ангажираните по проекта възрастни. Проектът предлага системно посещение на дома от различни хора, поставя мост между децата и тяхната изолирана среда и “външния” свят. Експерти и доброволци ще разработят и проведат 20 интерактивни и спортни занимания, използвайки различни съвременни, атрактивни и практически методи за работа.

Проекти в подготовка:

  •  “Добрите примери пред нас” – филм за успешни възпитаници от Домове за деца, лишени от родителска грижа; 

  • Техники срещу стреса и агресията – разработване на програма за прилагане на източни техники срещу стреса и агресията сред децата и младежите от Домове за деца, лишени от родителска грижа (трансцедентална медитация, чигун, йога, метода Силна); 

  •  Професионална ориентация – професии и сфери на реализация – проект, насочен към представяне възможностите за реализация – изработване на визуализирана презентация за семинар за Домове за деца, лишени от родителска грижа.

Работим върху:

Добрите примери пред нас

Техники срещу стреса и агресията

Професионална ориентация – професии и сфери на реализация

© 2010 - 2022, Надежда за нас-2008 е нестопанска организация за социалното подпомагане на деца в неравностойно социално положение – лишени от родителска грижа и от малцинствата.
Сайтът е създаден с подкрепата на Уеб дизайн студио Информано